~ Služby ~

společnosti

 • Poskytujeme komplexní právní poradenství související se založením, vznikem a fungováním právnických osob. Věnujeme se i nekomerční sféře, např. spolkům, ústavům nebo nadacím.
 • Pomáháme zahraničním společnostem se vstupem na český trh.
 • Zajistíme průběžnou korporátní správu Vaší společnosti, ať už jde o jmenování či odvolávání členů orgánů společnosti nebo např. úpravy výše základního kapitálu. Zorganizujeme pro Vás valnou hromadu, sepíšeme výročí zprávu nebo zprávu o vztazích.
 • Pomůžeme Vám optimálně nastavit vnitřní strukturu a principy fungování Vaší společnosti, včetně pravidel pro odměňování členů orgánů a jejich pravomocí. Naší specializací jsou vztahy uvnitř koncernů (holdingů) a nadnárodních obchodních skupin.
 • Upravíme Vaši společenskou smlouvu či stanovy, připravíme smlouvu o výkonu funkce nebo akcionářskou dohodu.
 • Víme, jak výrazně snížit riziko vzniku trestní odpovědnosti Vaší společnosti v případě spáchání trestného činu zaměstnancem nebo členem managementu. Připravíme pro Vás účinný criminal compliance program a důkladně proškolíme Vaše pracovníky.
Potřebujete poradit?
Ladislav Zvolsky Foto

Kontaktujte našeho odborníka na korporátní právo: JUDr. Ladislav Zvolský ml., Ph.D. zvolsky@akzvolsky.cz +420 776 895 096

nemovitosti

 • Připravíme pro Vás bezpečnou kupní či darovací smlouvu a zajistíme advokátní úschovu kupní ceny. Překontrolujeme smlouvy předložené protistranou a vyjednáme pro Vás ty nejlepší podmínky.
 • Smluvně ošetříme výstavbu Vašeho developerského projektu, nových komerčních prostor či soukromého bydlení. Poradíme Vám při zajišťování financování Vašeho projektu.
 • Zastoupíme Vás v územním i stavebním řízení a při jednání s dotčenými orgány státní správy.
 • Sepíšeme nájemní či podnájemní smlouvu na míru Vašim potřebám a předmětné nemovitosti. Pamatujeme na všechny důležité situace a maximalizujeme tak Vaši ochranu v případě problémů s protistranou.
 • Zajistíme zápis či výmaz práv v katastru nemovitostí včetně zástav a věcných břemen (služebností).
 • Řešíme spoluvlastnické spory, vztahy v rámci bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.
Potřebujete poradit?
Pavel Dvořák Foto

Kontaktujte našeho odborníka na právo nemovitostí: Mgr. Pavel Dvořák pavel.dvorak@akzvolsky.cz +420 776 895 140

podnikání

 • Připravíme nebo zrevidujeme veškeré smlouvy potřebné pro Vaše podnikání, ať už je druhou stranou zákazník či obchodní partner. Sepíšeme všeobecné obchodní podmínky uzpůsobené na míru Vaší činnosti.
 • Zpracujeme pro Vás odbornou právní analýzu vybraného problému. Pamatujeme i na širší souvislosti např. ekonomické či daňové. Soustředíme se na praktická řešení. Vycházíme z detailní znalosti klienta a trhu, na kterém se pohybuje.
 • Vrcholným manažerům poradíme, jak jednat „s péčí řádného hospodáře“ a předcházet tak osobní odpovědnosti za případnou újmu. Pomůžeme se správným nastavením a fungováním vnitropodnikových procesů.
 • Ošetříme kvalitně vztahy s Vašimi zaměstnanci. Postaráme se o výrazné snížení rizika vniku pracovněprávního sporu.
 • Poradíme Vám s problematikou ochrany osobních údajů. Provedeme audit zpracování osobních údajů ve Vašem podniku a pomůžeme Vám zavést opatření, aby vše bylo v souladu s GDPR.
Potřebujete poradit?
Ladislav Zvolsky Foto

Kontaktujte našeho odborníka na obchodní právo: JUDr. Ladislav Zvolský ml., Ph.D. zvolsky@akzvolsky.cz +420 776 895 096

spory

 • Provedeme odbornou analýzu Vašeho případu a stanovíme nejvhodnější procesní strategii. Zhodnotíme Vaše šance na úspěch v soudním sporu a upozorníme Vás na rizika s ním spojená.
 • Zastoupíme Vás před soudy všech stupňů a v rozhodčím řízení v ČR i v zahraničí. Díky našim dlouholetým zkušenostem a stovkám vyhraných sporů Vám budeme skutečnou oporou.
 • V případě mimosoudního řešení sporu za Vás povedeme vyjednávání s protistranou, připravíme dohodu o narovnání či soudní smír.
Potřebujete poradit?
Ladislav Zvolsky Foto

Kontaktujte našeho odborníka na řešení sporů: JUDr. Ladislav Zvolský ml., Ph.D. zvolsky@akzvolsky.cz +420 776 895 096

duševní vlastnictví

 • Zajistíme smluvní ochranu Vašeho výtvoru, ať už jste umělec, designer nebo architekt. Připravíme smlouvu o vývoji softwaru i následné implementaci u zákazníka.
 • Pomůžeme Vám účinně ochránit Vaše know-how a obchodní tajemství. Připravíme pro Vás dohodu o mlčenlivosti či konkurenční doložku.
 • Chcete ochránit svoje výrobky nebo nápady před zneužitím ze strany konkurence? Provedeme Vás procesem registrace ochranné známky, patentu, užitného nebo průmyslového vzoru.
 • Použil někdo neoprávněně Vaši značku, dílo či know-how? Zastoupíme Vás ve sporu o porušení práva duševního vlastnictví.
 • Nenechte si „ukrást“ svou doménu. Úspěšně zastupujeme klienty ve sporech o doménová jména, včetně řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
Potřebujete poradit?
Pavel Dvořák Foto

Kontaktujte našeho odborníka na právo duševního vlastnictví: Mgr. Pavel Dvořák pavel.dvorak@akzvolsky.cz +420 776 895 140

fúze a akvizice

 • Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti fúzí a akvizic. Upozorníme Vás na rizika chystané transakce a odborně zhodnotíme její dopady, včetně dopadů daňových.
 • Poradíme Vám s koupí nebo prodejem podílu v obchodní korporaci. Vyjednáme pro Vás a připravíme veškerou transakční dokumentaci.
 • Zajišťujeme všechny formy přeměn obchodních korporací včetně fúzí a rozdělení společností.
 • Pomáháme zahraničním společnostem se vstupem na český trh.
 • Poradíme Vám s převodem obchodního závodu nebo jinou dispozicí s majetkem Vaší společnosti.
 • Zpracujeme pro Vás právní audit společnosti či due diligence.
Potřebujete poradit?
Ladislav Zvolsky Foto

Kontaktujte našeho odborníka na M&A: JUDr. Ladislav Zvolský ml., Ph.D. zvolsky@akzvolsky.cz +420 776 895 096